سایت اطلاع رسانی گروه زمین شناسی - انسان ومحیط زیست استان زنجان


گروه آموزشی زمین شناسی و محیط زیست استان زنجان

عنوان بازدید از معدن آهن


روز پنجشنبه 27 مهر ماه تعدادی از دبیران زمین شناسی ،شیمی ،آزمایشگاه و جغرافیا از معادن سرخه دیزج و ذاکر بازدید کردند.
| تعداد بازدید: 75