• کارگاه زمین شناسی

  96/9/30

 • کارگاه انسان و محیط زیست

  96/9/16

 • کارگاه آزمایشگاه علوم - بخش زمین شناسی

  96/8/25

 • نمایشگاه دست سازه های زمین شناسی

 • نمایشگاه دست سازه های زمین شناسی

 • نمایشگاه دست سازه های زمین شناسی

 • نمایشگاه دست سازه های زمین شناسی

 • برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بالینی

 • برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بالینی

 • برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بالینی

 • بازدید از معدن سنگ آهن

 • بازدید از معدن سنگ آهن

 • بازدید از معدن سنگ آهن

 • بازدید از معدن سنگ آهن

 • مسابقه آزمایشگاه

 • مسابقه آزمایشگاه

 • حفاری پلکانی روباز معدن سرب و روی انگوران

 • شمش سرب تولید شده در کارخانه سرب و روی زنجان

 • شمش روی تولید شده در کارخانه سرب وروی زنجان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20